Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

W związku z występowaniem zanieczyszczeń powietrza, Zarząd Województwa Dolnośląskiego opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych. Działania te, są szczegółowo opisane w Uchwale nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. (DZ. URZ.WOJ.2020.4389), w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 roku zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
Ustala się 3 poziomy zagrożenia:
1. Poziom 1 (żółty) ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych
2. Poziom 2 (pomarańczowy) ryzyko przekroczenia poziomów informowania
3. Poziom 3 (czerwony) ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych


I. Działania w dniach i na terenach, gdzie występuje nadmierne stężenie zanieczyszczeń (poziom 1):
1. Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych, pogotowia oraz przychodni zapewniają odpowiednią obsadę lekarską konieczną do podjęcia ewentualnych wzmożonych działań w związku z możliwą, większą zachorowalnością.
2. Dyrektorzy placówek szkolno-opiekuńczych zapewniają, aby ich wychowankowie postępowali zgodnie z zaleceniami wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
3. Samorządy gminne:
- obowiązek prowadzenia kontroli prewencyjnych gospodarstw domowych w zakresie zakazu spalania odpadów i paliw zakazanych oraz przestrzegania wymagań ?uchwały antysmogowej?
- zamieszczenie na swoich stronach internetowych informacji o wystąpieniu ryzyka przekroczeń lub przekroczeniach poziomu informowania/alarmowego i przewidywanej poprawie jakości powietrza.

II. Działania krótkoterminowe w przypadku wystąpienia ostrzeżeń 2 i 3 stopnia:

Działania krótkoterminowe dla ograniczenia emisji pyłu zawieszonego PM10
1. Zalecenia dla ludności:
- nie przebywać na powietrzu oraz nie wietrzyć mieszkań, w obszarach, gdzie występują nadmierne stężenia,
- nie wyprowadzać dzieci przedszkolnych i żłobkowych na spacery w dniach i na terenach, gdzie występują nadmierne stężenia zanieczyszczeń,
- ograniczyć aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni,
w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:
? ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
? ograniczenie spalania węgla w piecach,
? ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);rezygnację z palenia ognisk w ogrodach,
? ograniczenie używania grilli,
? nie używanie kosiarek spalinowych.
2. Zadania, nakazy lub zakazy:
- Egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;
- Kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
- Kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:
? mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
? węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
? węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
? biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
- Czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych;
- Zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym);
- Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych;
- Zakaz sprzątania ulic na sucho.

III. Działania krótkoterminowe dotyczące ograniczenia emisji ditlenku azotu oraz ozonu
1. Zalecenia dla ludności, przedsiębiorstw:
- Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
- Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);
- Ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
- Ograniczenie prac związanych z zastosowaniem rozpuszczalników oraz prac malarskich.
2. Zadania, nakazy lub zakazy:
- Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską;
- Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, do miast (za wyjątkiem pojazdów służb ratowniczych i obsługujących miasto);
- Zmniejszenia prędkości jazdy pojazdów na autostradach i drogach szybkiego ruchu do 100 km/h, na pozostałych drogach o prędkościach przejazdu większych lub równych 70 km/h do prędkości 50 km/h;
- Kierowanie ruchem przez policję na newralgicznych skrzyżowaniach, w godzinach o dużym natężeniu ruchu, w celu upłynnienia ruchu;
- Przekierowanie ruchu na drogi alternatywne o mniejszym natężeniu ruchu.
Prognozy przekroczeń dopuszczalnych substancji w powietrzu są opracowane na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu ?Jakość powietrza? GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz analizy wyników pomiarów i danych meteorologicznych.