Przebudowa drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 - etap I

W dniu 29 sierpnia 2016 r. reprezentanci powiatu kamiennogórskiego podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji, która dotyczyć będzie przebudowy drogi powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa - Lubawka w km 0+533 - 1+500 (etap I). Celem operacji będzie przebudowa 0,967 km z 7,200 km drogi celem poprawy warunków komunikacyjnych do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura, administracja publiczna).

Na podstawie złożonego wniosku na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 powiatowi kamiennogórskiemu przyznana została pomoc w wysokości 783 020,00 zł.

Operacja realizowana będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wykonawca wybrany do realizacji operacji, w drodze prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, przewidziany w projekcie zakres robót budowlanych będzie zobowiązany zrealizować
w terminie do dnia 21 października 2016 r.

 

 

 

Pliki do pobrania: