aktualność

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej COVID 19 od 01 stycznia 2022r.

Opublikowano: 21/01/2022

Na podstawie Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021r. poz.2371) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze ogłasza od 1 stycznia 2022r.do  dnia 15 kwietnia 2022r. nabór wniosków o dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

- którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodam

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

- których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r.

Oznacza to, że przedsiębiorca ma możliwość wykazania spadku przychodów jedynie w grudniu 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów może być luty 2020 r., lub wrzesień 2020 r, lub grudzień 2020 r., lub listopad 2021 r.

- którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ? Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Działalność gospodarcza mogła być natomiast zawieszona w grudniu 2021 r. oraz odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodu.

Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej określonym kodem PKD.

 

- Zgodnie z § 7a ust. 2 rozporządzenia oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.

To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 31 marca 2021 r.) nie będą uwzględniane.

- O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony praca.gov.pl  (PSZ-DBKDG) do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna, pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez Urząd na konto przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane tylko do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Dotacja udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł.