aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowano: 24/03/2022

"WYKAZ nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży."


Zarządzenie Nr 13/2022

Starosty Kamiennogórskiego

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczonej jako działka nr 13.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021. 1899 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość Skarbu Państwa położoną w Marciszowie, gm. Marciszów, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5079 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00025210/5, w której jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa.

Działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki może odbywać się z drogi powiatowej (dz. nr 2 w Marciszowie), przez dz. nr 1/24, będącą w użytkowaniu wieczystym PKP (ul. Spółdzielcza w Marciszowie) oraz od strony drogi powiatowej (dz. nr 19/2 w Marciszowie), przez dz. nr 5 (droga gminna) i dz. nr 1/24 (ul. Spółdzielcza w Marciszowie).

Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Tr - tereny różne.

Działka znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej wsi Marciszów. 

Cena nieruchomości wynosi 61.500,00 zł, w tym 23% VAT (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).

Teren obejmujący ww. działkę, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów, które zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XXV/198/00 z dnia 29.11.2000 r. oraz zmienione Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XVIII/84/11 z dnia 29.12.2011 r., dla ww. działki obowiązuje zapis ? tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijne kształtowanego krajobrazu kulturowego, częściowo tereny działalności gospodarczej
/P-przemysłu/.

§ 2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 16 maja 2022 r.

§ 3.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikacji na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii "Nieruchomości" pod adresem www.kamienna-gora.bip.net.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.