aktualność

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikowano: 29/03/2022

GN.6821.2.2022

Z A W I A D O M I E N I E 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oraz szkód powstałych w związku z założeniem i przeprowadzeniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji R-Boguszów-R-Marciszów (odcinek jednotorowy), oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 624 o pow. 4,3303 ha, położonej w Marciszowie, gmina Marciszów. Przedmiotowa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Postępowanie, o którym mowa powyżej zostaje wszczęte na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, złożony w dniu 18 lutego 2022 r. przez Pełnomocnika - Pana Bogumiła Walca i będzie prowadzone na podstawie art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1, art. 130, art. 132 ust. 1, 2 i 6, art. 133 pkt 2) i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam ponadto, że ze względu na konieczność ustalenia wysokości odszkodowania na podstawie opinii uzyskanej od rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości, w tym także na rozpatrzenie sprawy w sposób prawidłowy, z poszanowaniem zasady praworządności oraz zasady prawdy obiektywnej, stanowiących naczelne zasady postępowania administracyjnego, rozstrzygnięcie sprawy nie może być zakończone w ustawowym terminie. Ustala się termin załatwienia sprawy na dzień 30.06.2022 r. W związku z tym, na podstawie powołanego wcześniej przepisu, poucza się strony o możliwości wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego.    

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z związku z art. 8 i 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawiadomienie zostanie wywieszone w dniu 29.03.2022 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (www.kamienna-gora.pl, http://www.kamienna-gora.bip.net.pl), na okres 14 dni. W tym terminie osoby, które udowodnią, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 402 w godzinach pracy urzędu i zgłosić ewentualne wnioski i uwagi.